بدنام به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی بدنام به انگلیسی و فارسی

بدنام DISREPUTABLE , INFAMOUS , INFAMOUS , UNPOPULAR

ترجمه و معنی کلمات مشابه

بدنام رسوا NOTORIOUS
بدنام كردن BLEMISH , LYNCH , VILIFY , MALIGN , DENIGRATE , DEFAME , CALUMNIATE
بدنام كننده CALUMNIOUS
بدنامي IGNOMINY , INFAMY , UNPOPULARITY , BLOT , DISREPUTE , DISCREDIT , ODIUM , NOTORIETY , CALUMNY
بدنامي ورسواءي DEFAMATION
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا