بدگوءي به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی بدگوءي به انگلیسی و فارسی

بدگوءي GOSSIP , OBLOQUY , DENUNCIATION , DEFAMATION , VITUPERATION , VILIFICATION

ترجمه و معنی کلمات مشابه

بدگوءي كردن VILIFY
بدگوءي كردن از KNOCK
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا