برتر به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی برتر به انگلیسی و فارسی

برتر PARAMOUNT , ABOVE , PREVALENT , PREPONDERANT , PREMIER(RE) , PREFERABLE , EXCELSIOR , DOMINANT , SUPERIOR

ترجمه و معنی کلمات مشابه

برتراز BEYOND
برترازانسان SUPERHUMAN
برتربودن OUTRANK
برتري TRANCSCENDENT , PROMINENCE , SUPREMACY , INFLUENCE , VANTAGE , MAJESTY , PROFIT , PRIORITY , PRIMACY , PREPAYMENT , PREFERENCE , PREDOMINANCE , POWER , UPPERHAND , ADVANTAGE , EXCELLENCY , EXCELLENCE
برتري جستن BEST
برتري جستن بر OVERRIDE
برتري دادن PREFER
برتري داشتن بر EXCEL , OUTCLASS
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا