برگ به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی برگ به انگلیسی و فارسی

برگ TAB , CARD , FOLIO , PAGE , LEAF

ترجمه و معنی کلمات مشابه

برگ بو(گش.) LAUREL
برگ دادن LEAF
برگ دادن(vi)(leaf) LEAVE
برگ ريختن DEFOLIATE
برگ ريزان AUTUMN
برگ ريزان كردن SHED
برگ زن(cardsharper) CARDSHARP
برگ شبدر CLOVERLEAF
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا