جان به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی جان به انگلیسی و فارسی

جان GHOST , LIFE , BREATH , SPIRIT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

جان پناه TURRET , TRENCH , SHELTER , PARAPET
جان گدازبودن RANKLE
جان گراءي ANIMISM
جان بدربردن ESCAPE
جان دادن DIE , ENLIVEN , ACT
جان دادن به QUICKEN , ANIMATE
جان سخت DIEHARD
جان كلام GIST
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا