خدمت به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی خدمت به انگلیسی و فارسی

خدمت SERVICE , ATTENDANCE , DUTY , OFFICE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

خدمت اجباري CONSCRIPTION , SERVITUDE
خدمت انجام دادن SERVE
خدمت رسيدن وخدمت كردن WAITON
خدمت صادقانه ازروي وفاداري وصميميت YEOMAN'SSERVICE
خدمت كردن MINISTER , SERVE
خدمتگذار SERVER
خدمتگزار HOUSEMAID
خدمتگزاران SUIT
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا