ردكردن به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی ردكردن به انگلیسی و فارسی

ردكردن IMPUGN , IGNORE , VETO , BALK , DENY , DECLINE , CONTROVERT , CONFUTE , DISPROVE , DISOWN , DISCLAIM , DISAVOW , DISAPPROVE , DISALLOW , GAINSAY , OVERRULE , REPUDIATE , REPEL , REJCET , REFUTE , REFUSE , REBUT , REBUFF
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا