سست به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی سست به انگلیسی و فارسی

سست SUPINE , SLOTHFUL , SLENDER , SLEAZY , SLACK , SHAKY , TORPID , TEPID , TARDY , LOOSE , ATONIC , INACTIVE , LETHARGIC , LAX , LANGUID , INSECURE , INDOLENT , MILD , GROGGY , FECKLESS , WEAK , RICKETY , REMISS , RATTLETRAP , FRAIL , FLOPPY , EFFEMINATE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

سست بودن LAZY
سست دربرابروسوسه شيطاني FRAIL
سست سازي RELAXATION
سست شدن SWOON , UNCLINCH , UNCLENCH , WEAKEN , FLAG
سست كردن ENERVATE , DISCOURAGE , WEAKEN , INACTIVATE , LOOSEN , SLACKEN
سست كردن(مج) EMASCULATE
سست كننده SLACKER
سست مهار TRACTABLE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا