عيب جو به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی عيب جو به انگلیسی و فارسی

عيب جو CENSORIOUS , CAPTIOU

ترجمه و معنی کلمات مشابه

عيب جوءي REPROACH , CAVIL
عيب جوءي كردن IMPUGN , CAVIL , CARP
عيب جوءي كردن از REPROACH , BLAME
عيب جويانه CENSORIOU
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا