فرضي به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی فرضي به انگلیسی و فارسی

فرضي SUPPOSITION , OBLIGATORY , HYPOTHETICAL

ترجمه و معنی کلمات مشابه

فرضيه HYPOTHESI
فرضيه اي بنيادنهادن THEORIZE
فرضيه بوجوداوردن THEORIZE
فرضيه سيرتكامل EVOLUTION
فرضيه مقدم PREMISE
فرضيه نسبي RELATIVITY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا