لغز به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی لغز به انگلیسی و فارسی

لغز ENIGMA , CRUX , CONUNDRUM , PUZZLE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

لغزگو RIDDLER
لغزان SLIPPERY
لغزش PECCADILLO , LAPSE , GAFFE , ERROR , TRIP , SLITHER , SLIPPAGE , SLIP , SLIDE
لغزش خوردن TRIP
لغزش ناپذير INFALLIBLE
لغزش ناپذيري INFALLIBLY
لغزنده SLIPPERY , SLIPPER , SLIPOVER , SLIDE , RATTLETRAP
لغزيدن TUMBLE , STUMBLE , SLIP , SLIDE , SKID
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا