مقاله به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی مقاله به انگلیسی و فارسی

مقاله ARTICLE , PAPER , ESSAY , DISSERTATION , DISQUISITION , TRACT , THEME , TREATISE

ترجمه و معنی کلمات مشابه

مقاله انتقادي CRITIQUE
مقاله اي THEMATIC
مقاله نقل شده ازروزنامه يامجله OFFPRINT
مقاله نويس ESSAYIST , COLUMNIST
مقاله نويسي ESSAY
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا