گاو به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی گاو به انگلیسی و فارسی

گاو NEAT

ترجمه و معنی کلمات مشابه

گاوچران(cowhand) COWBOY
گاوان KINE
گاواهن PLOUGH , PLOW
گاواهن موتوري TRACTOR
گاواهن(ploughshare) PLOWSHARE
گاوبازي BUILLFIGHT
گاوخوي BOVINE
گاودار CATTLEMAN
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا