گريز به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی گريز به انگلیسی و فارسی

گريز ALLUSION , DIGRESSION , DESERTION , EVASION , ESCAPE , GUY , FLIGHT , FLIGHT , SUBTERFUGE , SCUTTLE , SCAMPER , JINK , TRUANCY

ترجمه و معنی کلمات مشابه

گريزگاه ASYLUM
گريزان RUNAWAY , EVASIVE , ELUSIVE
گريزان ازاجتماع UNSOCIABLE
گريزاندن SCARE
گريززدن DIGRESS , LEAPFROG
گريززدن از EVADE
گريززدن به ALLUDE
گريززدن(مج) DODGE
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا