compile به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی compile به انگلیسی و فارسی

compile همگرادنی کردن گردآوردن ، تالیف کردن

ترجمه و معنی کلمات مشابه

compile and go همگردانی و اجرا
compile time هنگام همگردانی، حین همگردانی
compile time error خطای حین همگردانی
compiler همگردان مولف، گرد آورنده
compiler directive رهنمود همگردانی
compiler generator مولد همگردان
compiler language زبان همگردانی
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا