design به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی design به انگلیسی و فارسی

design طرح، طراحی، طرح کردن (vt and vi): طرح کردن ، قصد کردن ، تخصیص دادن ، (n): طرح، نقشه ، زمینه ، تدبیر، قصد، خیال، مقصود

ترجمه و معنی کلمات مشابه

design automation خودکاری در طراحی
design objective هدف طراحی
designate نامزد کردن ، گماشتن ، معین کردن ، تخصیص دادن ، برگزیدن
designation نقشاسم، تخصیص
designator نقش دهنده
designatory وابسته به تخصیص و تعیین
designee منتخب، منتصب، نامزد
designer طراحطراح
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا