endomorph به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی endomorph به انگلیسی و فارسی

endomorph درون دگرگون ، بلوری که درجوف بلور دیگر قرار دارد

ترجمه و معنی کلمات مشابه

endomorphism تشکیل ( اندامهای داخلی) از روپوست، رویش از روپوست، درون دگرگونی
endomorphy تشکیل ( اندامهای داخلی) از روپوست، رویش از روپوست، درون دگرگونی
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا