symbol به انگلیسی و فارسی

 
کلمه را به انگلیسی و یا فارسی وارد کنید

ترجمه و معنی symbol به انگلیسی و فارسی

symbol نشان ، علامت، نماد، رمز، اشاره ، رقم، بصورت سمبل درآوردن نماد، مظهر

ترجمه و معنی کلمات مشابه

symbol manipulation دستکاری نمادها
symbol stringe رشته نمادی
symbol table جدول نمادها
symbolic نمادی، کنایه اینمادی، نمادین ، رمزی، نشان دار، علامت دار، حاکی، دال بر
symbolic address نشانی نمادی
symbolic coding برنامه نویسی نمادی
symbolic language زبان نمادی
symbolic logic منطق نمادیمنطق رمزی
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبانمدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا